Župe

Samostani i župe

Šurkovac – župa Presvetog Srca Isusova

Područje današnje župe Šurkovac pokrivale su stare župe Vodičevo (nastale u srednjem vijeku), te u 17. st. još i župe Ljubija i Dragotinja. U srednjovjekovnom Vodičevu spominju se dvije crkve: Sv. Petra i Sv. Križa, a kasnije i crkva Sv. Katarine.

Spomenute župe 1672. imaju slijedeći broj katolika: Vodičevo: 2.500, Dragotinja 1.800 i Ljubija 893. U Vodičevu tada postoje dvije crkve i župni stan, a dušobrižništvo vode dva franjevca. U vrijeme Bečkog rata koncem 17. st. katolici su mahom prebjegli u prekosavlje, tako da su župe nestale.

Dvadesetih godina 18. st. oživljuje župa Vodičevo, jer se jedan dio iseljenika vratio. Četrdesetih godina istog stoljeća župa broji 460 vjernika (zajedno s teritorijem Dragotinje i Ljubije), a župnik ima skroman stan u Dobrljinu). Tada se spominju crkve Sv. Jeronima (drvena u Dobrljinu), Sv. Lucije (u G. Vodičevu), Sv. Katarine, tada župna (u Ravnicama), te drvena kapelica Sv. Marka Evanđelista. Godine 1762. u Vodičevu ima 511 katolika. Od 1779. god. vode se matice krštenih.

U vrijeme austrijsko-turskog rata 1788. god. katolici bježe pred progo­nima u austrijske zemlje. Vodičevo kao župa prestaje postojati. Preostali katolici povukli su se u zabitniji Volar, gdje je preneseno i sjedište župe. Sve do novijeg vremena ta će se župa nazivati Volar (tako je i u šematizmu iz 1935. god.). Od 1800. god. nova župa vodi matice. Godine 1801. župni stan je prenesen u Šurkovac. Međutim, oko 1825. god. on je premješten na Kosu. Tu je godine l846. izgrađen novi župni stan. Početkom osamdesetih godina 19. st. uz župni stan podignuta je i crkva. Uskoro je tu župnik sagradio i školu u kojoj je sam podučavao.

Tridesetih godina našega stoljeća odlučeno je da se gradi nova crkva nedaleko od postojeće, ali na pristupačnijem mjestu. U tu je svrhu kupljena kuća za župnika i pored nje izgrađena kapelica (obje su zgrade 1942. god. izgorjele). Gradnja nove crkve (30x14 m, dva tornja) započela je 1936. god. Dovršena je 1942. god. Neposredno pred početak rata crkva je renovirana i umjetnički obogaćena: u njoj su izvedena tri vitraja (na temu Srca Isusova) po nacrtima Ivane Ulman-Ćurilović. U zadnjem ratu ni ova crkva nije pošteđena. Prvo je temeljito opljačkana. Odnesene su slike, kipovi, posuđe,… a onda je crkva 3.3.1993. podmetanjem eksploziva srušena. Godine 1998-99. sagrađena je jedna višenamjenska dvorana koja je služila za liturgijska slavlja.

surkovac_2.jpg

Sadašnja župna kuća izgrađena je 1962. god. U zadnjem ratu potpuno je opljčkana i teško oštećena. Nakon rat 1998. godine kuća je osposobljena za stanovanje.

Župa Šurkovac – Volar imala je 1813. god. 802 katolika, 1877. god. 1.945 i 1935. god. 3.860 katolika. Tijekom vremena ona je teritorijalno umanjena. Godine 1946. državne su vlasti prisvojile matice vođene do te godine.

Župa je prije rata (1991. godine) imala 1.258 katolika (1977: 1.550). Tijekom ratnih godina (1992-95) većina župljana je izbjegla ili je protjerana. Kraj rata dočekalo je oko 190 katolika u Šurkovcu. Po zadnjoj statistici na koncu 2016. godine župa ima 200 župljana. Župu tvore slijedeća naselja: Šurkovac, Volar, Kalajevo, Kosa, Lipici i Šibovi.

Zahvaljujući karizmatičnom svećeniku fra Ivi Paviću u župi Šurkovac je izgrađena prekrasna velika crkva s dva zvonika, napravljeni dodatni objekti za hodočasnike u blizini crkve i dva sportska igrališta s pratećim sadržajima.

Na području župe nalazi se jedna podružna crkva (10x5 m, izgr. 1972.) u Kalajevu. Stara crkva je zbog dotrajalosti srušena a izgrađena je nova 2001. godine. U Gornjem Volaru je napravljena nova kapelica koja je posvećena 13. lipnja 2017. godine.

Više informacija o župi Šurkovac na službenoj web-stranici:

http://www.zupa-surkovac.com/

fra Ivo Pavić, župnik, duh. asistent FSR-a i FRAMA-e

Šurkovac 34, 79206 LJUBIJA

tel: 051/902 100

Šurkovac 34, 79206 LJUBIJA

tel: 051/902 100