Najave

Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA
SAMOSTAN SV. KRIŽA

Kronologija zgrade (Samostana Sv. Križa) Provincijalata Bosne Srebrene

(Sastavio: fra Nikica Vujica, ekonom Provincije)

 

 

kovacici_1.jpg

 

▷ 1937. godine: Franjevačka provincija Bosna Srebrena kupuje zemljište na Kovačićima (Kupili su nogometno igralište kluba SAŠK i još nešto zemljišta za 1.000.000,00 Dinara, a u to vrijeme jedna je krava koštala 1.000,00 Dinara. Dakle, cijena zemljišta je bila kao 1.000 krava!) i gradi Franjevački samostan i teologiju, te svetište svetoga Nikole Tavelića

▷ 10. ožujka 1947.: Franjevački samostan i zemljište oduzeti su od strane komunističke vlasti (Odluka Sreskog suda za rejon II i IV Grada Sarajeva, br. I 67/47)

▷ 10. rujna 1948.: Dio kompleksa daje se na upravu Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu (Akti Uprave državnih nekretnina i Ministarstva za nauku i kulturu NRBiH)

▷ do 1992.: Kompleks koriste Poljoprivredni i Šumarski fakultet u Sarajevu

▷ do 1996.: Kompleks je devastiran, zgrada je izgorjela i urušena, ostala bez krova

▷ 30. listopada 1996.: Vlada BiH donosi zaključak da se kompleks daje na korištenje Provincijalatu i da se pokrene postupak vraćanja u posjed bivšem vlasniku

▷ 18. svibnja 1998.: Izdaje se rješenje o urbanističkim suglasnostima Općine Novo Sarajevo (br. 07-364-677/98) za obnovu

▷ 7. prosinca 2000.: Općina Novo Sarajevo izdaje još jedno rješenje o urbanističkoj suglasnosti za obnovu (br. 04-23-3023/00) na temelju dopisa Premijera Vlade KS, u kojem je navedeno da Poljoprivredni fakultet neće seliti natrag u kompleks

▷ 2. travnja 2003.: Rješenje Općine Novo Sarajevo (br. 08-31-73/03) kojim zemljište i zgrada, kao općenarodna imovina prelazi u vlasništvo na Općinu Novo Sarajevo, po čl. 4, Zakona o uknjižbi nekretnina u državnoj svojini, kojom odredbom je propisano, kada se na nekretninama u državnoj svojini ne može utvrditi nosilac prava na raspolaganje, uknjižit će se kao nositelj prava na raspolaganje Općina, na čijem se području nekretnina nalazi. Protiv ovog Rješenja se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor

▷ 5. lipnja 2003.: Općina Novo Sarajevo izdaje rješenje (br. 03-23-1014/03) kojim se Provincijalatu dodjeljuje poslovni prostor (Zagrebačka 18), ukupne površine 10.901,50 m2.

Prava i obveze korisnika i uvjeti korištenja bit će regulirani ugovorom o zakupu poslovnih prostorija

▷ 17. ožujka 2004.: Općina Novo Sarajevo izdaje građevinsku dozvolu Provincijalatu (br. 04-23-2847/02) kojom se odobrava rekonstrukcija i sanacija poslovnoga objekta (lamele A i B na zemljištu k.č. 83/1 KO Novo Sarajevo II novoga premjera, odnosno k.č. 503 KO CXXXV Mahala staroga premjera)

▷ 18. srpnja 2005.: Općina Novo Sarajevo izdaje uporabnu dozvolu za lamele A i B (br. 04-23-2043/04)

▷ 18. listopada 2006.: Općina i Provincijalat zaključuju ugovor o zakupu nekretnina u kojem „zakupodavac (Općina Novo Sarajevo) daje, a zakupac (Franjevački provincijalat Bosne Srebrene) prima u zakup nekretnine koje se u naravi sastoje od objekta koji se nalaze u Sarajevu, ulica Zagrebačka 18 na zemljištu označenom kao k.č. 83/I K.O. Novo Sarajevo II novog premjera kao i zemljište za redovnu upotrebu na istoj parceli koje se na terenu sastoji od dvorišta, igrališta, staza za komunikaciju i prilaz objektima označenog u prilogu ugovora kao parcela ‘A’, ukupne površine 9.774 m2 kao i k.č. 73/I K.O. Novo Sarajevo II novog premjera označenog u prilogu ugovora kao parcela ‘B’, ukupne površine 3.642 m2”. Zakup je dogovoren na neodređeno vrijeme do donošenja Zakona o restituciji, bez naknade

▷ 17. rujna 2007.: Općina Novo Sarajevo izdaje rješenje o urbanističkoj suglasnosti za radove na izgradnji kapije i dijela ograde kompleksa (br. 04-23-2233/06)


 

kovacici_2.jpg

 

▷ danas: Lamela C i dalje je devastirana. Objekt je konstruktivno u veoma lošem stanju i kao takav predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi. Provincijalatu su osigurana donatorska sredstva (oko 3 milijuna KM) za rekonstrukciju i revitalizaciju Lamele C (Renovabis – Njemačka)

 

U procesu izlažanje rješenja za nastavak obnove Samostana sv. Nikole u Kovačićima, provincijal fra Jozo Mariničić i ekonom fra Nikica Vujica razgovarali su s predstavnicima vlasti na svim razinama. Razgovarali su više puta s načelnikom Općine Novo Sarajevo Nedžadom Koldžom; s pojedinim vijećnicima i zaposlenicima Općine Novo Sarajevo. Sugovornici s članovima Uprave na ovu temu bili su zatim stari o novi članovi Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, Mladen Ivanić, Dragan Čović I Željko Komšić; nuncij Luigi Pezzuto, nadbiskup Vinko kard. Puljić, reis Husein ef. Kavazović, zatim visoki predstavnik Valentin Inzko (OHR), bivši I sadašnji gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić I Abdulah Skaka, zamjenik gradonačelnika Sarajeva Ivica Šarić i ostali predstavnici vlasti i politike. Angažiran je pravni tim, Vlado Adamović i Edina Jahić, kao pomoć u iznalaženju rješenja.

 

Kronologija traženja dozvola (obnova, Lamela C):

 

▷ 6. srpnja 2016.: Provincijalat Općini upućuje zahtjev za izdavanje urbanističke suglasnosti rekonstrukcije i sanacije dijela zgrade, Lamela C

▷ 12. kolovoza 2016.: Općina od Provincijalata traži dopunu zahtjevu, da se u roku od osam dana dostavi dokaz da je Franjevačka provincija stvarno legitimirana stranka za izdavanje urbanističke suglasnosti (odnosno da je vlasnik nekretnina)

▷ 29. kolovoza 2016.: Općina obustavlja zahtjev Provincijalatu za izdavanje urbanističke suglasnosti rekonstrukcije i sanacije Lamele C

▷ 23. rujna 2016.: Sudski vještak, po nalogu Provincijalata, izdaje Nalaz i mišljenje radi osiguranja dokaza o rekonstrukciji stanja, ocjenom stanja objekta nakon ratnih djelovanja s procjenom vrijednosti uloženih sredstava na sanaciji i stavljanju u funkciju objekta, a na osnovu utvrđene vrste, obujma i vrijednosti izvršenih radova za Lamela A i B i procjena vrijednosti potrebnih sredstava za sanaciju Lamele C koja je oštećena. Procjena je 14.069.484,00 KM

▷ 29. studenog 2016.: Provincijalat upućuje zahtjev Općini za izdavanje suglasnosti za rekonstrukciju i sanaciju Lamele C, prema važećem Ugovoru o zakupu nekretnina br. 02-14-2674/06 od 18. listopada 2006. (Prvi prijedlog za rješavanje problema)

▷ 9. prosinca 2016.: Provincijalat upućuje zahtjev Općinskom vijeću za donošenje Odluke o privremenom vraćanju na korištenje i upravljanje imovine-nekretnina (upisanih na zemljištu ul. 491 k.o. SP Sarajevo-Mahala CXXXV, Pl.1659 k.o. Novo Sarajevo II, Pl.1474 k.o. Novo Sarajevo II) izvornom vlasniku Franjevačkom provincijalatu Bosne Srebrene do donošenja Zakona o restituciji (Drugi prijedlog za rješavanje problema)

▷ 23. prosinca 2016.: Provincijalat upućuje zahtjev Općini za pristup informacijama u vezi s upućenim zahtjevima (29. studenog i 9. prosinca 2016.), na koje već duže vrijeme nema nikakva odgovora

▷ 29. prosinca 2016.: Dr. Valentin Inzko (OHR) upućuje dopis Općini Novo Sarajevo: „Poštovani gospodine Načelniče, obraćam Vam se u vezi sa zahtjevima koje je Vašoj Općini podnio Franjevački provincijalat Bosne Srebrene u posljednjih mjesec dana, a tiču se uslova upravljanja i korištenja nekretnina u ulici Zagrebačka 18, izvorno zgrade Franjevačkog samostana u Kovačićima. Između ostalog, riječ je o projektu rekonstrukcije i revitalizacije dijela (Lamela „C“) Franjevačkog međunarodnog studentskog centra, za koji su već osigurana novčana sredstva, za čiju je realizaciju neophodna suglasnost i suradnja nadležnih službi Općine Novo Sarajevo. Siguran sam da ćete se složiti da se radi o izuzetno značajnom projektu, koji zavrjeđuje podršku svih relevantnih faktora (...)“

▷ 30. prosinca 2016.: Pravobranitelj Općine upućuje negativan odgovor na zahtjev Provincijalata (od 29. studenog 2016.), za izdavanje suglasnosti za rekonstrukciju i sanaciju Lamele C

 

kovacici_3.jpg

 

▷ 11. siječnja 2017.: Općinska Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina odbija zahtjev za donošenje odluke o privremenom vraćanju na korištenje i upravljanje imovinom-nekretninama, koji je Provincijalat uputio Općinskom vijeću, 9. prosinca 2016. (Općinsko vijeće, kome je Provicijalat uputio zahtjev, nije dalo svoj odgovor)

▷ 16. siječnja 2017.: Općina uvažava zahtjev Provicijalata (od 23. prosinca 2016.) za pristup informacijama glede upućenih zahtjeva

▷ 16. siječnja 2017.: Na inicijativu općinskog načelnika – koji se u nizu „argumentacija“ poziva i na Zakon o stvarnim pravima i tvrdi da imovina fratara Bosne Srebrene u Kovačićima zapravo i nije njihova i da nikada neće biti predmetom restitucije jer je sudski i „po zakonu“ oduzeta kao „ratna dobit“ – Općina Novo Sarajevo uputila je zahtjev prema Vladi F BiH za davanje izvornog tumačenja članka 365. stavak 1. točka 12) i 13) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13 i 100/13). Na takvu inicijativu i zahtjev, Vlada FBiH zaključila je da: „akt Pravobraniteljstva Općine Novo Sarajevo, ne sadrži prijedlog izvornog tumačenja Zakona o stvarnim pravima, nego se radi o upitu zasnovanom na tumačenju pravne prirode konkretne sudske odluke iz 1947. godine, u svijetlu primjene Zakona o oduzimanju ratne dobiti stečene za vrijeme neprijateljske okupacije, pa shodno navedenom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine smatra da izvorno tumačenje članka 365. stavak 1. točka 12) i 13) nije moguće, jer isti sadržajno taksativno navodi zakonske propise“ (Izjašnjenje, br. 232/2017 od 16.2.2017.)

▷ 7. travnja 2017.: Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, na zahtjev Provincijalata, izdaje

stručno mišljenje o stanju nosive konstrukcije objekta Lamele C (br. 04-1-330-1/17), prema kojoj pouzdanost postojeće konstrukcije (sigurnost, upotrebljivost i trajnost) nije potpuna. Osnovna nosiva konstrukcija zgrade ne ispunjava kriterije definirane Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima za zidane objekte. Neki elementi konstrukcije kao i dijelovi objekta imaju oštećenja koja ugrožavaju mehaničku otpornost i stabilnost, koje mogu ugroziti život i zdravlje ljudi

▷ 22. svibnja 2017.: Ured visokoga predstavnika upućuje dopis Provincijalatu: „Poštovani fra Jozo, kao visoki predstavnik, ja snažno podržavam projekt rekonstrukcije zgrade u Sarajevu, na adresi Zagrebačka 18 (Lamela „C“), izvorno zgrade Franjevačkog samostana u Kovačićima. Imajući u vidu značaj spomenutog projekta za širu zajednicu, OHR se u prethodnom periodu obratio nadležnim općinskim vlastima Općine Novo Sarajevo, s ciljem da posreduje u procesu diskusije i traženja najboljeg mogućeg rješenja unutar postojećeg zakonskog okvira (...)”

▷ 6. lipnja 2017.: Provincijalat upućuje Općini prijedlog rješenja za nastavak obnove zgrade, prema dogovoru postignutom u Uredu visokog predstavnika za BiH od 9. svibnja 2017. godine (Treći prijedlog rješenja). Istog dana, zbog hitnosti, prema stručnom mišljenju od 7. travnja 2017., Provincijalat započinje radove na sanaciji, postavljanjem zaštitne ograde na već postojećoj ogradi za koju postoji urbanistička suglasnost od 17. rujna 2007.

▷ 7. lipnja 2017.: Općinska inspekcija vrši kontrolu radova na postavljanju zaštitne ograde, koja se postavljala na postojećoj ogradi, radi sigurnosnih razloga koje su navedeni u Stručnom mišljenju Građevinskog fakulteta u Sarajevu od 7. travnja 2017. godine i radi početka radova koje zahtijevaju hitnost

▷ 9. lipnja 2017.: Provincijalat obavještava Policijsku stanicu Novo Sarajevo da je započela građevinske radove na postavljanju vanjske fasade i djelomičnoj sanaciji Lamele C. Istoga dana Općinska inspekcija vrši kontrolu na započetim radovima, zaključuje da se rade poslovi tekućeg održavanja i upozorava da se ne smiju obavljati poslovi za koje treba prethodno imati urbanističku i građevinsku dozvolu

▷ 12. lipnja 2017.: Provincijalat ponovno upućuje zahtjev Općini za izdavanje urbanističke suglasnosti za rekonstrukciju i sanacije Lamele C (prvi je zahtjev upućen 6. srpnja 2016.)

▷ 14. lipnja 2017.: Općina Novo Sarajevo odbacuje zahtjev Provincijalata, jer nema uvjeta za rješavanje zahtjeva (Provincijalat nije vlasnik). Istoga dana Općinska inspekcija vrši kontrolu na započetim radovima i zabranjuje daljnji rad na obnovi zbog nedostatka urbanističke i građevinske dozvole

▷ 16. lipnja 2017.: Provincijalat upućuje žalbu Općini zbog neizdavanja dozvole i zabrane radova, jer Općina nije uvažila uz zahtjev dostavljeno Stručno mišljenje o stanju nosive konstrukcije dijela zgrade za obnovu Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (od 6. travnja 2017.) iz kojeg jasno proizlazi da su radovi na rekonstrukciji i sanaciji hitni i neophodni radi sprječavanja nastanka štete po život i zdravlje ljudi

▷ 23. lipnja 2017.: Općinska inspekcija naređuje Provincijalatu uklanjanje privremene zaštitne ograde, koja je postavljena na postojećoj ogradi

▷ 27. lipnja 2017.: Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo upućuje dopis provincijalu fra Jozi Marinčiću. U njemu navodi da se za izvođenje radova u obnovi Lamele C mora najprije osigurati pravosnažna građevinska dozvola u skladu sa zakonom

▷ 30. lipnja 2017.: Provincijalat upućuje žalbu Općini na odluku o rušenju zaštitne ograde: U cilju izvršenja ugovorenih obveza (Ugovor, 18. listopada 2006.), kao savjestan zakupac i posjednik (Franjevački provincijalat), dužni smo spriječiti svaki nastanak štete, a posebno kada prijeti šteta po zdravlje i život ljudi. Općinski organ je bio dužan pravilno utvrditi da je Općina Novo Sarajevo od 2007. pa do danas odbacila ili odbila sve zahtjeve žalitelja (Franjevački provincijalat) za izdavanje urbanističke suglasnosti i građevinskih dozvola s obrazloženjem da žalitelj nije vlasnik zakupnih nekretnina, iako je izdala suglasnosti, građevinske dozvole i uporabne dozvole za obnovu 2/3 zgrade

▷ 25. kolovoza 2017.: Općina Novo Sarajevo ponovno odbija žalbu Provincijalata zbog neizdavanja urbanističke dozvole od 16. lipnja 2017.

▷ 11. rujna 2017.: Iz Historijskog arhiva Sarajevo Provincijalat, na zahtjev, traži i dobiva kopiju kupoprodajnog ugovora od 8. veljače 1964. godine, u kojem stoji da je Provincija Bosna Srebrena (Franjevačka Teologija) kupila zemlju od Dušana Šućura za 1.972.250 dinara, za izgradnju učilišta u sarajevskom naselju Nedžarići. Ovaj je dokument odgovor na tvrdnju načelnika Općine Novo Sarajevo da je Franjevačka provincija Bosne Srebrene dobila zamjensku zemlju u Nedžarićima za onu oduzetu na Kovačićima

▷ 15. rujna 2017.: Općina Novo Sarajevo ponovno odbija žalbu Provincijalata na izvršenje naredbe o rušenju zaštitne ograde od 30. lipnja 2017.

▷ 25. rujna 2017.: Provincijalat pokreće Upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu zbog negativnog drugostupanjskog rješenja na žalbu za dobivanje urbanističke suglasnosti i uklanjanja zaštitne ograde (25. kolovoza 2017. i 15. rujna 2017.)

▷ 11. rujna 2018.: Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, svojim rješenjem je poništilo zaključak općinskog načelnika – putem Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma Općine Novo Sarajevo, broj: 04-23-965/17 od 14.06.2017. godine – u kojem se ne dozvoljava urbanistička suglasnost Franjevačkom provincijalatu za nastavak obnove (Lamela C), i predmet se vraća prvostepenom organu na ponovni postupak

▷ 18. studenog 2018.: Novinski tekst (Edina Kamenica, OSLOBOĐENJE, 18.11.2018., str. 6-7) o “pravnom problemu” zbog kojih se obnova Franjevačkog samostana Sv. Križa u Kovačićima (Lamela C) ne može završiti.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS-a, svojim rješenjem je poništilo zaključak općinskog načelnika putem Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma Općine Novo Sarajevo, broj: 04-23-965/17 od 14.06.2017. godine, i predmet vezan za obnovu Franjevačkog samostana Sv. Križa u Kovačićima vraća prvostepenom organu na ponovni postupak. Rješenje, broj: 05-23-1265/17, nosi datum 11. septembar 2018. godine, a u potpisu je ime ministra Čedomira Lukića.

 

- Za Franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu to je još jedan u nizu dokaza da ne postoji niti jedan razuman razlog da Općina ne dozvoli nastavak i završetak obnove Franjevačkog samostana, po istom principu po kojem je dozvolila obnovu većeg dijela (više od 80%) iste zgrade ili samostana, za koju je Općina izdala urbanističku, građevinsku i uporabnu dozvolu, kaže nam fra Nikica Vujica, ekonom Franjevačke provincije.

 

kovacici_4.jpg

 

Što sada? - Postoje barem dva načina pravnog rješenje ovoga „problema“, a to kaže i naš advokatski tim (Vlado Adamović i Edina Jahić), ali ne postoji dobra volja načelnika, koji je sve do prije godinu dana tvrdio da je Franjevačka provincija Bosna Srebrena dobila za ovu oduzetu – zamjensku zemlju na Neđarićima za izgradnju svog Filozofsko-teološkog fakulteta, što nije istina, jer postoji kupoprodajni ugovor, Dn.br.i58i/1964., 20.3.1964., u kojem je jasno navedeno da je Franjevačka provincija Bosna Srebrena zemlju pošteno platila Dušanu Šućuru, i to: 1.972.250 Dinara. Nakon što je ovaj argument propao, načelnik se počeo pozivati na Zakon o stvarnim pravima i tvrditi da naša imovina zapravo i nije naša i da nikada neće biti predmetom restitucije jer je sudski i „po zakonu“ oteta. Da bi ovo potvrdio, obratio se Vladi FBiH, inicijativom za davanje izvornog tumačenja članka 365. stavak 1. točka 12) i 13) Zakona o stvarnim pravima, „Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13 i 100/13. No, Vlada FBiH, Izjašnjenje, br. 232/2017 od 16.2.2017., zaključila je da „akt Pravobraniteljstva Općine Novo Sarajevo, ne sadrži prijedlog izvornog tumačenja Zakona o stvarnim pravima, nego se radi o upitu zasnovanom na tumačenju pravne prirode konkretne sudske odluke iz 1947. godine, u svijetlu primjene Zakona o oduzimanju ratne dobiti stečene za vrijeme neprijateljske okupacije, pa shodno navedenom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine smatra da izvorno tumačenje članka 365. stavak 1. točka 12) i 13) nije moguće, jer isti sadržajno taksativno navodi zakonske propise”, priča fra Vujica.

Dodao je da postoji još „argumenata“ načelnika koji su nevjerojatni, ali o njima ne bih govorio.

- Franjevačka provincija Bosna Srebrena po svemu zaslužuje pravnu i moralnu sigurnost povratka spomenute imovine kao najstarija živuća institucija kojom se čak dokazuje i državnost BiH. Zbog toga me još više iznenađuje da nam se i danas nanosi nepravda, ističe fra Nikica, napominjući da načelnik, nažalost, nije cijenio niti dostavljeno Stručno mišljenje Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 04-1-330-1/17 od 06.04.2017., o stanju nosive konstrukcije objekta koji se treba obnoviti, iz kojeg jasno proizlazi da su radovi na rekonstrukciji i sanaciji hitni i neophodni radi sprječavanja nastanka štete po život i zdravlje ljudi. Treba li netko biti ozlijeđen ili da pogine (u blizini su škola i sportsko igralište), da bi se konstatiralo da su osigurana 3 milijuna KM za završetak obnove, pita fra Nikica.

Poznata glumica Hasija Borić prije nekoliko dana uputila je otvoreno pismo načelniku, u kojem između ostalog stoji: „Zašto uskraćujete franjevcima Bosne Srebrene pravo vlasništva nad njihovim Centrom u Kovačićima, i zašto im ne dozvoljavate njegovu daljnju obnovu? Ovo me, ne malo, uznemirava, jer se svi kunemo u pripadnost Bosni i Hercegovini, našoj jedinoj domovini. Naime, slučajno sam na fb stranici mog bivšeg studenta fra Nikice Vujice, gvardijana spomenutog Centra, pronašla cijeli historijat ove zgrade, od njenog osnivanja od strane Franjevačke provincije Bosne Srebrene 1937-me, te historijat nacionalizacije, čitaj otimačine te zgrade od strane socijalističkih vlasti poslije Drugog svjetskog rata. Historijat osporavanja, kao i dokumente mukotrpnog puta da se ta zgrada vrati u vlasništvo onih kojima pripada. Ima tu i puno dokumenata koji su izdati baš u vrijeme Vašeg mandata. Vaša općina im je izdala upotrebnu dozvolu za taj objekat, uh, koja ružna riječ, objekat, za sve ono lijepo što je njen sadržaj, do konačnog rješenja vlasničkog statusa. Kao i dozvolu da se obnovi. Četrnaest miliona maraka uložili su, koliko vidim, u to obnavljanje, nije bilo prepreka. A sad, kad je dobijena još jedna donacija, a polako ističe vrijeme do kad sredstva moraju biti utrošena, jer, Evropa je, za Boga, ozbiljna stvar, osporava se od strane službenika Vaše općine, i to obnavljanje, 'iz razloga građevinske struke'. (...)”

Borić smatra da se ovakvim postupanjem povređuju ljudi koji su vjerskim i političkim djelovanjem i brojnim knjigama stvarali okvir za onu Bosnu koja će biti okvir života za sve njene narode.

- Poručivali i hrvatskome puku da je Bosna i njihova domovina. Gazite li Vi , na ovaj način, i sve velike svjetske nagrade za mir, suživot, toleranciju koji su ovi fratri dobili, od kojih je fra Petru Anđeloviću vjerovatno jedna od najdražih bila ona kojom ih je odlikovao Savez logoraša BiH, piše Borić.

- Vlada Njemačke je preko Humanitarne organizacije Renovabis za završetak obnove osigurala novčana sredstva, a to je više od 3 milijuna KM.

kovacici_5.jpg

Inače je Vlada Njemačke puno uložila u dosadašnjim fazama obnove ovoga samostana, ali i u obnovama po cijeloj BiH, ne samo vjerskih objekata. Kada su saznali, a više im nismo mogli kriti – bilo nas je sram govoriti o tome, jer nismo htjeli da naše Sarajevo i naša država Bosna i Hercegovina bude ocrnjena – najprije nisu mogli vjerovati, pa su prije nekoliko mjeseci došli sve provjeriti. Bili smo s njima kod gradonačelnika Abdulaha Skake, u Općini Novo Sarajevo i u ambasadi Njemačke u Sarajevu. Razumjeli su naše probleme i izrazili nadu da će ipak razum nadvladati i da će se s obnovom nastaviti, kaže fra Nikica, kojem je ovo Rješenje Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, ipak svjetlost i nada u bolje sutra.